BVXA – BẢO TỒN LÁCH VỠ DO TAI NẠN GIAO THÔNG CHO BỆNH NHÂN NỮ TRẺ TUỔI