BVXA – CẢM ĐỘNG CÔ RUỘT HIẾN THẬN CỨU CHÁU SUY THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI BỊ BỆNH HIẾM GẶP