BVXA CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19