BVXA – CỨU SỐNG THAI PHỤ BỊ VIÊM RUỘT THỪA KÈM THAI NGOÀI TỬ CUNG SẮP VỠ