BVXA – ĐIỀU TRỊ THÔNG LIÊN NHĨ – BỆNH NHÂN KHỎE MẠNH HOÀN TOÀN SAU 24 GIỜ