BVXA – MỔ LẤY MÁU TỤ NỘI SỌ CỨU BỆNH NHÂN BỊ ĐÁNH NỨT SỌ PHỨC TẠP