BVXA – BÉ TRAI 15 TUỔI ĐƯỢC CỨU SỐNG VÀ BẢO TỒN GAN VỠ SAU TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG