BVXA – VL: CỤ BÀ 78 TUỔI CUỐI CÙNG ĐÃ CÓ THỂ TỰ MÌNH ĐI TIỂU SAU GẦN 6 THÁNG ĐẶT SONDE TIỂU BẰNG CHÂM CỨU