BVXA – VL: CỨU LẠI CHÂN TRÁI CHO BỆNH NHÂN NỮ BỊ TRẬT MÂM CHÀY KHỚP GỐI