BVXA – VL: CỨU SỐNG CỤ BÀ GẦN 90 TUỔI BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG CÓ KHỐI U KHỔNG LỒ TRONG Ổ BỤNG