THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ BỆNH NHÂN VÀ THÂN NHÂN: MỘT SỐ YÊU CẦU KHI ĐẾN KHÁM TẠI BVXA