Quản Lý Chất Lượng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Hệ thống Bệnh Viện Xuyên Á (BVXA) luôn chú trọng đến chất lượng. Vì vậy, việc quản lý chất lượng được thực hiện liên tục và không ngừng cải tiến, đầu tư phát triển cho chất lượng bệnh viện. Với mục tiêu cuối cùng là chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao, người bệnh ngày càng hài lòng với dịch vụ tại BVXA.

CÁC VĂN BẢN BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI BVXA NĂM 2020:

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo phản hồi kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo phản hồi kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020.

Hướng dẫn triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2020.

Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á năm 2020.

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á năm 2019.

 

CÁC VĂN BẢN BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI BVXA – VĨNH LONG NĂM 2020:

Chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020.

Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh Viện năm 2020.

Hướng dẫn triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2020.