Quản Lý Chất Lượng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Hệ thống Bệnh Viện Xuyên Á (BVXA) luôn chú trọng đến chất lượng. Vì vậy, việc quản lý chất lượng được thực hiện liên tục và không ngừng cải tiến, đầu tư phát triển cho chất lượng bệnh viện. Với mục tiêu cuối cùng là chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao, người bệnh ngày càng hài lòng với dịch vụ tại BVXA.

CÁC VĂN BẢN BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI BVXA NĂM 2023:

Kế hoạch hoạt động bệnh viện năm 2024

Kế hoạch hoạt động bệnh viện năm 2023

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

KẾ HOẠCH 5 NĂM (2020-2024)

Báo cáo chỉ số chất lượng năm 2023

Báo cáo đánh giá 6 tháng cuối năm

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng 6 tháng

Báo cáo phản hồi 6 tháng cuối năm

Báo cáo tự kiểm 6 tháng cuối năm

Báo cáo tự kiểm 6 tháng đầu năm

Phản hồi 6 tháng đầu năm

CÁC VĂN BẢN BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI BVXA NĂM 2021:

Kế hoạch hoạt động bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh 2021

Kế hoạch hoạt động bệnh viện đa khoa Xuyên Á năm 2022

Kế hoạch hoạt động bệnh viện đa khoa Xuyên Á năm 2021

Kế hoạch phát triển tổng thể bệnh viện năm 2021 và giai đoạn đến năm 2021

Chiến lượt phát triển tổng thể bệnh viện năm 2021 và giai đoạn đến năm 2025

Thông báo triển khai thực hiện danh mục chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2021.

Kế hoạch xây dựng một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng chung của bệnh viện năm 2021.

Báo cáo tự kiểm tra đánh  giá chất lượng bệnh viện  6 tháng đầu  năm 2021.

Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh Viện năm 2021.

Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện  năm 2021.

Hướng dẫn thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện  năm 2021.

Báo cáo phản hồi 6 tháng đầu  năm 2021.

Báo cáo phản hồi 6 tháng cuối  năm 2021.

Báo cáo kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2021.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện  6 tháng cuối năm 2021.

CÁC VĂN BẢN BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI BVXA NĂM 2020:

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo phản hồi kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo phản hồi kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020.

Hướng dẫn triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2020.

Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á năm 2020.

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á năm 2019.