BVXA – BÁC SĨ THỨC TRẮNG ĐÊM MỔ CỨU SỐNG HÀNG LOẠT BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH