BVXA – CẮT U NẤM PHỔI, ĐIỀU TRỊ TRIỆT ĐỂ HO RA MÁU Ồ ẠT