BVXA – CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ KHÁM VÀ TẦM SOÁT BỆNH ĐỤC THỦY TINH THỂ (CƯỜM KHÔ, CƯỜM ĐÁ)