BVXA – CỨU NỮ BỆNH NHÂN BỊ VÒNG TRÁNH THAI LẠC TRONG Ổ BỤNG