BVXA – CỨU SỐNG MỘT BỆNH NHÂN TẮC HOÀN TOÀN ĐỘNG MẠCH VÀNH PHẢI