BVXA – KỊP THỜI CỨU SỐNG NỮ BỆNH NHÂN ĐAU ĐẦU DỮ DỘI TRONG ĐÊM DO VỠ TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO