BVXA – VL: HÚT 2500ML MÁU TRÀN Ổ BỤNG, CỨU SỐNG BỆNH NHÂN BỊ VỠ LÁCH