BVXA – VL: KHÔNG CÒN LO LẮNG TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC TIA SỮA, VIÊM TẮC TUYẾN VÚ BẰNG SÓNG SIÊU ÂM