BVXA – VL: KỶ NIỆM TRÒN 1 NĂM CHÍNH THỨC TIẾP NHẬN BẢO HIỂM Y TẾ