BVXA – VL: NHỜ CHÂM CỨU ĐÃ CẢI THIỆN ĐƯỢC TÌNH TRẠNG BÍ TIỂU CHO BỆNH NHÂN