BVXA – VL: NỘI SOI TẠO HÌNH BÀNG QUANG MỚI BẰNG RUỘT NON