BVXA – VỠ THAI NGOÀI TỬ CUNG, SẢN PHỤ MẤT GẦN 2 LÍT MÁU ĐƯỢC CỨU SỐNG NGOẠN MỤC