HỘI THẢO: NHỒI MÁU CƠ TIM – BỆNH LÝ NGUY HIỂM TÍNH MẠNG