Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

 

Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á (BVXA) đã ban hành các quyết định Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong các chuyên khoa tại Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á.

Download và xem các hướng dẫn quy trình kỹ thuật tại BVXA ở đây.