BVXA “XANH – SẠCH COVID-19” – ĐẢM BẢO AN TOÀN SẴN SÀNG TIẾP NHẬN KHÁM VÀ HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG VỚI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID NGHIÊM NGẶT