XE TÔNG TÉ NGÃ, CỤ ÔNG 72 TUỔI ĐƯỢC TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN QUA NỘI SOI