BVXA – CỨU SỐNG BỆNH NHÂN CÓ KHỐI U GAN VỠ NÁT TRONG Ổ BỤNG