BVXA – VL: ĐIỀU TRỊ ĐỨT GÂN GÓT CHÂN DO TAI NẠN THỂ THAO