BVXA-VL: ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TROLARD