BVXA – VL: HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2019