TẠI NẠN HY HỮU: CỨU SỐNG NGOẠN MỤC BỆNH NHÂN BỊ THANH GỖ ĐÂM XUYÊN ỨC KHIẾN MÁU CHẢY NGẬP LỒNG NGỰC