QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á (BVXA) luôn chú trọng đến chất lượng. Vì vậy, viện quản lý chất lượng được thực hiện liên tục và không ngừng cải tiến, đầu tư phát triển cho chất lượng bệnh viện. Với mục tiêu cuối cùng là chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao, người bệnh ngày càng hài lòng với dịch vụ tại BVXA.

Một số văn bản báo cáo về quản lý, cải tiến chất lượng tại bệnh viện năm 2017:

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017.

Bảng kiểm tra, báo cáo tổng hợp năm 2017.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện quý 4 năm 2017.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện quý 3 năm 2017.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện quý 2 năm 2017.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện quý 1 năm 2017.

Hướng dẫn triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện và xây dựng đề án cải tiến chất lượng cho các khoa.

Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á năm 2017.