QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á (BVXA) luôn chú trọng đến chất lượng. Vì vậy, việc quản lý chất lượng được thực hiện liên tục và không ngừng cải tiến, đầu tư phát triển cho chất lượng bệnh viện. Với mục tiêu cuối cùng là chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao, người bệnh ngày càng hài lòng với dịch vụ tại BVXA.

Một số văn bản báo cáo về quản lý, cải tiến chất lượng tại bệnh viện năm 2018:

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018.

Bảng kiểm tra, báo cáo tổng hợp năm 2018.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018.

Hướng dẫn triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2018.

Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á năm 2018.

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á năm 2017.