BVXA – DIỄN TẬP PHẢN ỨNG NHANH CẤP CỨU NGOẠI VIỆN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO – ĐA CHẤN THƯƠNG