BVXA – LẦN ĐẦU TIÊN ĐẶT STENT GRAFT ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG KÍCH THƯỚC LỚN TẠI BỆNH VIỆN XUYÊN Á – TP.HCM