BVXA – VL THÔNG BÁO: PHÒNG KHÁM HOẠT ĐỘNG CẢ THỨ 7 & CHỦ NHẬT PHỤC VỤ BÀ CON