BVXA-VL: THÓT TIM VÌ HAI CHIẾC RĂNG GIẢ RƠI VÀO THỰC QUẢN