BVXA – VL: LẤY VIÊN ĐẠN NẰM TRONG LỒNG NGỰC TRÊN 20 NĂM CỦA NAM THANH NIÊN