KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN TƯ 1.000 GIƯỜNG, LỚN NHẤT TỈNH LONG AN