NAM THANH NIÊN TRẺ TUỔI VÔ TÌNH NUỐT PHẢI VIÊN THUỐC CÒN CẢ VỎ SẮT NHỌN